Fiskerätten i Sveriges sjöar och vattendrag är enskilt ägd och tillhör fastighetsägaren. För att få lov att fiska krävs ett fiskekort. Fiskekortet är ett personligt avtal mellan dig och den som äger fiskerätten vilket ger dig rätt att fiska under en begränsad tidsperiod i ett visst vattenområde. Om inget annat anges är ett fiskekort personligt och vid en kontroll krävs att du kan legitimera dig. I Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fisket med handredskap fritt även på enskilt vatten och inget fiskekort erfordras. Till skillnad från jakt så krävs i Sverige ingen generell "licens" eller annan certifiering för att få utöva sportfiske. En mycket bra start är att först läsa broschyren "Fiske i Sverige" som getts ut av Naturvårdsverket och Sportfiskarna.

Lokala regler gäller...

Det är viktigt att veta att ett fiskekort inte ger rätt att fiska vad som helst och hur som helst. Med alla fiskekort följer mer eller mindre detaljerade lokala fiskeregler, som du måste ta del av och följa. Reglerna kan exempelvis avse fredade fiskarter, minimimått på fångad fisk eller fredningstider och fredningsområden för någon fiskart. Fiskereglerna är en viktig del av fiskevården och är till för att främja ett långsiktigt uthålligt fiske i berörda vatten.

Varför behövs ett fiskekort?

Kortfattat kan man säga att fiskekort är ett sätt att köpa sig rätten att fiska under en begränsad tid.

Fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren (1993:787). Den som inte har fiskerätt med stöd av en fastighet, måste skaffa sig denna exempelvis genom att köpa fiskekort eller genom att teckna en annan form av nyttjanderättsavtal, t.ex. ett arrende.

I Sverige är det vanligt att flera fastighetsägare gått ihop och bildat ett fiskevårdsområde (FVO) som förvaltas av en fiskevårdsområdesförening (FVOF). Området utgör den geografiska enheten, medan föreningen är den administrativa enheten och består av berörda fiskerättsägare som förvaltar fiskevårdsområdet. Det finns ca 2000 fiskevårdsområden (FVO) i Sverige (se www.fiskekartan.se) och några tusen andra fiskerättsägare som inte är det (t.ex. skogsbolag, gods, skogsägare, mfl).

Det är vanligt att fiskevatten arrenderas av exempelvis en sportfiskeklubb eller ett företag. I stora delar av landet är dessutom skogsbolag, svenska kyrkan och kommuner ägare och upplåtare av fiskerätt. Framförallt i norra Sverige är även samfällighetsföreningar eller allmänningar många gånger förvaltare och upplåtare av fiskevatten.

Varför säljer inte iFiske fiskekort i alla vatten i Sverige?

Fisket i Sverige är inte centralt hanterat eller organiserat, utan det är fastighetsägarnas som råder och ansvar över sin resurs och beslutar om de vill sälja fiskekorten digitalt eller ej. Med andra ord kan iFiske inte ansluta ett fiskevatten eller sälja fiskekort utan att skriva kontrakt med respektive fiskevårdsområdesförening, sportfiskeklubb eller annan upplåtare av fiskevatten.

Rent formellt så är det fiskevårdsområdesföreningen som säljer fiskekorten till konsumenten, medan iFiske bara är en e-handelsplats och portal där köpet sker och fiskekortet utfärdas elektroniskt.

Vad gäller längst kusten och i de fem stora sjöarna i Sverige? 

På allmänt vatten tillhör fiskerätten staten och enligt Fiskelagen (1993:787) får varje svensk medborgare fiska i "allmänt vatten" 

Den så kallade frifiskerätten ger svenska medborgare rätt att fiska i enskilda vatten vid hela Sveriges kust och i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland, i den omfattning och på det sätt som anges i bilagan till Fiskelagen.

För mer information, se:

 Din varukorg är tom.