Fiskarter

Sverige är ett fantastiskt fiskeland och nästan 10% av landet består av sjöar. Sötvattenfiskfaunan i Sverige omfattar 52 arter, där tolv förekommer även i marin miljö. Det förekommer en omfattande om- och inplantering av fiskar i Sverige. Exempel på fiskar som omplanteras är laxfiskar och gös. Regnbågsöring och karp är exempel på fiskarter som planterats in och numer förekommer vilt i Sverige. [källa:wikipedia]
Nedanför finner ni mycket information om de arter som vi fiskar mest efter, sorterade efter popularitet.


Abborre
Perca Fluviatilis
Abborren är en av Sveriges absolut vanligaste och vår populäraste sportfisk.
Läs mer... →

Gädda
Esox Lucius
Gäddan är utan tvekan ett av Sveriges mest spännande och populära byten.
Läs mer... →

Gös
Sander lucioperca
Gösen är en av våra populäraste fiskar.
Läs mer... →

Öring
Salmo trutta
Öringen är utan tvekan en av de mest populära sportfiskarna i Sverige.
Läs mer... →

Regnbåge
Oncorhynchus mykiss
En mycket populär nordamerikansk art som har inplanterats i vatten över hela Sverige.
Läs mer... →

Harr
Thymallus thymallus
Harren är en mycket populär sportfisk främst i de nordligare delarna av landet.
Läs mer... →

Signalkräfta
Pacifastacus leniusculus
Signalkräftan är en en utsatt kräftart i Sverige som har konkurrerat ut Flodkräftan.
Läs mer... →

Röding
Salvelinus umbla/alpinus
Fiskarnas Greta Garbo. Lika häftigt som det är att fånga en röding, lika irriterande kan det vara att försöka fånga en.
Läs mer... →

Mört
Rutilus rutilus
Mörten är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar. Den finns över hela landet.
Läs mer... →

Havsöring
Salmo Trutta Trutta
Havsöringen är en mycket uppskattad sportfisk. Den lever i havet men går även upp i älvarna.
Läs mer... →

Lax
Salmo Salar
Laxen tillhör arten Laxfiskar (Salmonidae) och är en väldigt utbredd och populär sportfisk.
Läs mer... →

Braxen
Abramis brama
Braxen är en populär fisk för mete.
Läs mer... →

Sik
Coregonus Lavaretus
Sikarna har silverfärgade fjäll och gråa fenor.
Läs mer... →

Flodkräfta
Astacus astacus
Flodkräftan är ett av Europas största kräftdjur.
Läs mer... →

Ruda
Carassius carassius
Liknar karpen, men kroppen är proportionellt mycket högre.
Läs mer... →

Id
Leuciscus idus
Iden är en karpfisk som lever både i sött och bräck vatten.
Läs mer... →

Nors
Osmerus eperlanus L.
Uppträder i ofantligt stora stim. Används som betesfisk och är en viktig föda för större fiskar.
Läs mer... →

Bäckröding
Salvelinus fontinalis
Bäckrödingen är en Nordamerikansk art som sattes ut i Sverige runt 1890-talet.
Läs mer... →

Lake
Lota lota
Den enda torskartade fisken som lever i sötvatten.
Läs mer... →

Sarv
Scardinius erythrophthalmus
Liknar mörten.
Läs mer... →

Stäm
Leuciscus leuciscus
Art i familjen karpfiskar.
Läs mer... →

Sutare
Tinca tinca
Sutaren tillhör familjen Karpfiskar.
Läs mer... →

Ål
Anguilla anguilla
Ålen är en uppskattad matfisk men är akut hotad.
Läs mer... →

Bergsimpa
Cottus poecilopus
Mycket lik Stensimpan.
Läs mer... →

Stensimpa
Cottus gobio
Stensimpan är mycket lik bergsimpan.
Läs mer... →

Färna
Squalius cephalus
Färnan tillhör familjen karpfiskar.
Läs mer... →

Vimma
Abramis vimba
Tillhör arten karpfiskar.
Läs mer... →

Gärs
Gymnocephalus cernuus

Läs mer... →

Siklöja
Coregonus albula
Siklöjan är landskapsfisk i Norrbotten.
Läs mer... →

Asp
Aspius aspius
Aspen är en storvuxen karpfisk som är nära hotad av utrotning.
Läs mer... →

Gräskarp
Ctenopharyngodon idella
Gräskarpen är ej en inhemsk fiskart. Tillhör familjen karpfiskar.
Läs mer... →

Löja/Benlöja
Alburnus alburnus
En viktig födofisk för predatorer.
Läs mer... →

Karp
Cyprinus carpio
Världens mest odlade fisk. Mycket populär sportfisk bland specimenmetare.
Läs mer... →

Faren
Abramis ballerus
En ganska sällsynt art i Sverige.
Läs mer... →

Björkna
Abramis bjoerkna
En art i familjen karpfiskar.
Läs mer... →

Kanadaröding
Salvelinus namaycush
Kanadarödingen är en släkting till vår inhemska röding.
Läs mer... →

Hornsimpa
Myoxocephalus quadricornis
Hör till familjen Simpor. Dalslands landskapsfisk.
Läs mer... →

Mal
Silurus glanis
Malen i Sverige är starkt hotad och ligger som rödlistad, därför är den fridlyst.
Läs mer... →

Fjällkarp
Cyprinus carpio

Läs mer... →

Torsk
Gadus morhua
Torsken är en viktig matfisk och kan erbjuda ett häftigt sportfiske. Numera en mycket utsatt art som skyddas av nya fiskeregler.
Läs mer... →

Skrubbskädda
Platichthys flesus
Skrubbskädda (Skädda, Flundra, Skrubba, Skrubbflundra, Stenpott) är en bottenfisk som trivs bäst på sand- eller dybottnar.
Läs mer... →

Sill / Strömming
Clupea harengus
Sill är en av de vanligaste fiskarterna som förekommer i stora stim både i Östersjön och på västkusten.
Läs mer... →
 Din varukorg är tom.